Version 4 af 28. februar 2019

 

VEDTÆGTER FOR VEJLE FJORDHAVE               

 

 • 1. Navn

Foreningens navn er Vejle Fjordhave.


 • 2. Hjemsted

Foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune.


 • 3. Formål

Foreningens formål er at:

 • drive og udvikle en bæredygtig fjordhave i Vejle Fjord til dyrkning af marine fødevarer som muslinger og tang
 • understøtte udvikling af marine rekreative områder til gavn for det lokale friluftsliv og turisme
 • understøtte undervisning i marine ressourcer
 • samarbejde med lokale maritime initiativer og aktiviteter i Vejle Kommune med henblik på at formidle viden om bæredygtig udnyttelse af marine ressourcer herunder produktion af maritime fødevarer
 • stille sin viden til rådighed for alle interesserede
 • medvirke til at sikre et rent havmiljø
 • Foreningen er en frivillig, almennyttig forening.


 • 4. Medlemskab

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser. Fuld medlemsret indtræder ved betaling af årskontingent. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis. Et medlemskab dækker hele husstanden. Der tildeles én stemme per medlemskab.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne og regler udarbejdet af bestyrelsen. Eksklusionen er gyldig, hvis mindst 2/3 af bestyrelsen kan stemme for eksklusionen. Medlemmet har krav på at blive hørt inden eksklusion.


 • 5. Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 • 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 1. februar til 31. marts.

Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt med mindst fire ugers varsel via elektronisk udsendelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato, tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med angivelse af alle forslag skal udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Eventuelt

Beslutninger på generalforsamlingen kan træffes ved simpelt flertal.

Medlemmer til bestyrelsen skal vælges blandt de af foreningens medlemmer, der har fuld medlemsret, og som er myndige.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter. Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte, jf. dog §8. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.


 • 7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet. Afstemninger følger reglerne i §6 og §8.


 • 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer på den ordinære generalforsamling eller ved 2/3 af de fremmødte ved den ekstraordinære generalforsamling.


 • 9. Bestyrelsen

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på fem personer. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens daglige drift over for generalforsamlingen. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og øvrige aktiver.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udfærdige regler for Vejle Fjordhave.

Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. På foreningens stiftende generalforsamling vælges tre bestyrelsesmedlemmer for to år og to medlemmer for et år. Der vælges også mindst to suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant, som alle er på valg hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jf. §11 samt et forslag til budget for det kommende års aktiviteter.

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller to øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst syv dages varsel. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

 • 10. Økonomiske forpligtelser

Foreningen hæfter for sine økonomiske forpligtelser med sin formue. Medlemmerne hæfter alene med deres kontingent.


 • 11. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.

Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring, oversigt over aktiver samt beholdninger.


 • 12. Tegningsret

Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil.


 • 13. Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens stemmeberettige medlemmer stemmer for forslaget. Opnås der ikke stemmemajoritet, kan forslaget ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling vedtages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige eller undervisningsmæssige formål i Vejle Kommune i henhold til generalforsamlingens beslutning, som træffes ved simpelt flertal.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Vejle den 22. marts 2018.

 

CVR-nr.:

39460238

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes