Hvad er en fjordhave?


Fjordhavens bestanddele er:

 • Afmærkningsbøjer, der fortæller sejlere og skibe, hvor havhavens afgrænsning går
 • Ankre, der holder bøjer og tov på plads
 • Kæder og tov til forankring
 • Bæretov, hvor blåser, strømper med muslinger og tang er gjort fast
 • Knob og knuder
 • Blåser/balloner, der bærer bæretovet
 • Strømper med muslinger
 • Liner med tang

 

Belastningerne kommer fra:

 • Bølger
 • Vind
 • Strøm
 • Tidevand
 • Vægt af muslinger

 

Råd og bagvedliggende beregninger mm.

På nettet ligger mange beskrivelser, vejledninger og gode råd, der henvender sig til fritidssejlere. Meget af dette kan med lidt omtanke overføres til havhaveopbygning.

OBS! Det er vigtigt at minimere påvirkningerne fra ovenstående belastninger. Belastningerne er meget skiftende, men Pytagoras, Arkimedes, vægtstangsprincipper og kræfternes parallelogram er gode at have med i overvejelser om konstruktionen.


I det følgende har jeg forsøgt at holde mig til vores egne erfaringer og nogle få netpublikationer: https://tilsos.krak.dk/, https://www.sejlguide.dk, Danmarks Fritidssejler Union, Beredskabsstyrelsen, Knob og knuder

Lodret snit af muslinge-/tangline til havhave.

Muslingeline/Tangline

Afmærkningsbøjer fortæller sejlere og skibe, hvor havhavens afgrænsning går.

 • positionerne er afsat på både fysiske og elektroniske søkort. https://tilsos.krak.dk/
 • En afmærkningsbøje er en gul cigarformet bøje med et kryds i toppen. Y=yellow
 • Hånden med de fire fingre er med på fotoet for at fortælle, at det er bøje 4 i vores have. – Mange telefoner og kameraer registrerer tidspunkt og den position, fotografen står på, så nu ved vi at vores bøje 4 (sydøst) 9.marts 2021 kl. 11.37 stod på positionen 55°41'04.7"N 9°43'44.2"E eller 55.684639, 9.728947.
 • Bøjen er forankret med 12m kæde og 45kg P-ring – vanddybden er 8m, der er ikke vandret træk i bøjen, den skal blive på positionen og holde sig lodret i vandet.
 • Se yderligere f.eks.: https://www.sejlguide.dk
Signatur på søkort
Afmærkningsbøje med lanterne

Fortøjringsbøjerne afslutter den del af bæretovet, hvor muslingestrømper og tang er fastgjort.

 • Fortøjringsbøjerne må ikke kunne løfte anker+kæde, når belastningen bliver maximal. Dette opnås ved, at ankerkæde+ankertov er tilstrækkelig langt (vinklen forbliver stump ved havbunden), og at bøjen ikke har for stor opdrift. Danmarks Fritidssejler Union p.9.
 • Hvis opdriften er for stor, vil ankret ”miste vægt” og blive trukket hen over bunden
 • Det er praktisk at have fortøjringsbøjerne og blåserne i forskellig farve.

Ankre, der holder bøjer og bæretov på plads.

 • Ankrene under afmærkningsbøjernes og bæretovets ankre er P-ringe. Ankret virker ved at to af ”flapperne” ved træk i øjet vil bore sig ned i havbunden. - Et anker af jern mister meget lidt af sin vægt, når det sænkes ned i vandet.
 • Blokankre er vist på tegningen. Her i foråret 2021 er vi først ved at etablere disse, men vi har i høj grad mærket, at de mangler. Vi bruger blokankre af beton inde på bæretovet – det er billigt, men betonankre mister ca 45% af deres vægt, når det sænkes ned i vandet. Danmarks Fritidssejler Union p.9-14.
P-ring

Kæder og tov til forankring.

 • Kæderne er kraftige (vejer 10kg/m) købt som genbrug hos Fornæs Skibsophug i Grenå.
 • For så vidt muligt at sikre at trækket i ankret er vandret, og at ankret ikke påvirkes af tidevand, strømretning og bølger, er der ca. 8m kæde og 8m fortøjringstov (i alt 16m) mellem anker og fortøjringsbøje. Desværre kan der være svage led i genbrugskæder, så vi har valgt for fremtiden at føre bæretovet helt til ankret og surre tov og kæde sammen, så vi ikke mister fordelen ved den tunge kæde, og desuden har ekstra forbindelse til ankret.
 • Fortøjringserfaringer fra småskibe viser, at ankerkæde+ankertov til overfladen skal være mellem 2 og 3 gange vanddybden. Dvs. der skal være mindst 16m fortøjring mellem anker og fortøjringsbøjen på bæretovet, hvis vanddybden ved flod er 8m.
 • Alle tov forsynes med løkker, så vi kan hejse grejet op med de to små spil, vi har på bådens galger.
 • Yderligere fortøjringstips mm. findes f.eks Danmarks Fritidssejler Union p.9-14
Forankringskæder og tov på land

Bæretov, hvor liner med tang og strømper med muslinger er gjort fast.

 • Bæretovet er flettet nylon med stor trækstyrke.
 • Mellem de to fortøjringsbøjer hænger strømper med muslinger eller tang.
 • I løbet af året er der meget forskel på, hvor meget tovet belastes. Den del af tovet, hvor der er tang, er især belastet af, at strømmen trækker i tangen. Den del, hvor der er muslingestrømper, bliver mere og mere belastet efterhånden som muslingerne vokser. I løbet af forår og sommer belastes hele konstruktionen af myriader af små muslinger, der sætter sig overalt. Vores bæretov var f.eks. op til 20cm i ”diameter” en overgang og tilsvarende lag af små muslinger var på afmærknings- og fortøjringsbøjer. Vægten af muslinger kan vurderes ved at se på, hvor meget blåserne er belastet. 20 blåser a 30kg opdrift, der er halvt under vand = 20*30*½=300 kg muslinger + strømper + tov.
 • Bæretovet vil ligge i en bue mellem fortøjringsbøjerne. Dette skyldes, at vind og strøm sjældent er helt på langs af tovet. Selv et lille træk på tværs af tovet trækker voldsomt i fortøjningen.
 • For at aflaste det tværgående træk anbringes blokankre med mellemrum på tovet. Vi har brugt betonblokke støbt i plastspande. 2 x 30kg på hvert ankertov, sat med 2m mellemrum. I alt 4 tov med 8 betonankre på hvert bæretov.
 • Alle tov til ankre forsynes med løkker for at lette fastgøring af spilkrogene ve ophejsning/flytning.
 • Antallet af blåser til at bære tovet varierer over året - hvis der er for mange bliver installationen vindfølsom, hvis der er for få synker tov og strømper for langt ned i vandsøjlen.
 • For at sikre at blåser og strømper ikke rutscher på bæretovet, er de sikret med en line gennem bæretovets fletværk (pas på at fibrene i tovet ikke beskadiges)
 • Hvis der er mere end èt tov i haven, skal man huske, at der skal være plads til, at båden kan passere og at tovene ikke filtrer sammen ved tværgående blæst og strøm.
Filtret tov mm efter påsejling
Tov med lykker til ophejsning

Blåser/balloner, der bærer bæretovet.

 • Plastikblåserne har en opdrift på ca. 30kg
 • Grå plastikblåser er diskrete og skæmmer ikke udsigten til havhaven, men ses derfor også dårligt af uopmærksomme sejlere. Især i mørke og ved høj søgang er de meget anonyme.
 • Blåser i skarpe farver ses til gengæld på lang afstand. Hvis man bruger dem i kombination med de grå blåser, kan man dels gøre haven synlig og dels afgrænse dele af havhaven til f.eks. efter alder på muslingerne i strømperne, eller om der er tang eller muslinger på bæretovet.
Line med grå, røde og hvide blåser

Knob/knuder

 • Som sejlere ved, og muslingedyrkere opdager, er det vigtigt at vælge de rette knob til de rette formål. Dels skal de holde, dels skal de kunne bindes op, hvis det er nødvendigt. Knob og knuder giver eksempler og instruktion.
 • En yderligere udfordring er, at blåser, strømper og tangliner ikke må glide på bæretovet, de vil nemlig samle sig i klumper og filtre sammen pga. vind og strøm. Enten skal tovene flettes, eller der skal en låsesnor gennem bæretovet og snøring om blåsens/strømpens tov.

Strømper og sokker med muslinger

 • Strømperne er lange net man fylder små muslinger i. Efterhånden som muslingerne vokser kan strømpen udvide sig, desuden vil en del af muslingerne presse sig uden på strømpen.
 • Med mellemrum skal muslingerne omstrømpes. Dvs. man tager muslingerne af strømpen, sorterer dem efter størrelse. De største spiser man, resten kommes i nye strømper og hænges ud på linen igen så muslingerne kan vokse videre.
 • Når man kommer muslinger i strømper, bruger man et plastrør som strømpen trækkes op over. Efterhånden som muslingerne fyldes i, trækkes strømpen af røret.
 • Strømper leveres i 2m længde. Det bliver til for stor vægt når arbejdes ved bæretovet skal gøres, så vi deler dem i to a 1m længde.
 • Efterår og vinter kan trækkende edderfugle let rydde en muslingefjordhave – vi forsyner derfor strømperne med en sok, der forhindrer edderfuglene i at æde muslingerne. Sokken er et net, der er spændt ud med stålringe og hængt ned over strømpen. Strømperne monteres i oktober og tages af igen i april.
 • Muslinger i strømper er også en lækkerbisken for f.eks. søstjerner. For at undgå søstjernernes hærgen, kan man tage muslingerne på land et eller to døgn om foråret. Muslingerne holder sig i live og friske to-tre døgn, hvis det ikke er varmt i vejret. Søstjerner o.a. kan ikke klare behandlingen, som også tynder ud i minimuslingerne (de tørrer ud)

 

Strømper med blåmusling
Sokker til værn mod ederfugle

Liner med tang

 • Sukkertang fås på en tynd snor som ”sås” i oktober-november. Snoren kan vikles om reb, der så hænges i guirlander under bæretovet.
 • Man kan også dyrke tangen lodret ved at vikle tangsnoren om et stykke tov, der med et lod hænges lodret ned fra bæretovet.
 • I løbet af vinteren og foråret vokser tangen til et anseeligt omfang, og den kan høstes og tørres til at tilsætte diverse retter eller bruges som chips.
Snor podet med sukkertang

En introduktion til forløbet Haven i havet om regenerativ havdyrkning.


Se den inden dit besøg i en maritim nyttehave.


Videoen er udviklet af Havhøst og i samarbejde med Økolariet, Kattegatcenteret, Naturvejlederne i Sønderborg, Fiskeri- og søfartsmuseet, Tårnby naturskole, Svendborg Naturskole, Fjord & Bæltcenteret, Ishøj Naturcenter og Limfjordsmuseet.


Haven i havet er støttet af Novo Nordisk Fonden.


Filmen er produceret af ProducedBy

CVR-nr.:

39460238

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes